APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN) (CAR/DAR)-2018

¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ)(¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2018

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 06/£ÉêÀÄPÁw-4/2018-19, ¢£ÁAPÀ:
Final Select List of Bengaluru City has been uploaded.
Date News & Events
NOV
27
2020
Final Select List - Bengaluru City

Bengaluru City

FEB
18
2020
Second Provisional Select List of Bengaluru City

Bengaluru City

January
18
2020
Second Provisional Select List of Mysuru District

Mysuru District

Provisional Selection List

1. Bengaluru District

2. Bengaluru City

JUNE
17
2019

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

UnitVenueETPST Date
Belagavi CityDistrict Police Parade Ground, Old P.B. Road, Belagavi.25/06/2019
FEB
11
2019

ETPST Mysuru City Postponed due to Administrative Reasons and Rescheduled Date Mentioned Below.

UnitVenueETPST Old DateRescheduled Date
Mysuru CityCity Armed Reserve Police Parade Ground, Behind Race Course, Mysuru-570011 07/02/201912/02/2019
FEB
05
2019

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

MANDYA
FEB
02
2019

ETPST Mysuru City Postponed due to Administrative Reasons and Rescheduled Date Mentioned Below.

UnitVenueETPST Old DateRescheduled Date
Mysuru CityCity Armed Reserve Police Parade Ground, Behind Race Course, Mysuru-570011 22/01/201907/02/2019
FEB
01
2019

ETPST Bengaluru Dist Postponed due to Administrative Reasons and Rescheduled Date Mentioned Below.

UnitVenueETPST Old DateRescheduled Date
Bengaluru DistPolice Parade Ground, District Armed Reserve Police, Byadarahalli (Hosahalli gollarapalya) Magadi Road, Vishwaneedam Post, Bengaluru-560091 21/01/201904/02/2019
Jan
21
2019

Mysuru City ET-PST Schedule Fixed on 22.01.2019 is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

Jan
14
2019

ETPST Bengaluru Dist Postponed due to Administrative Reasons and Rescheduled Date Mentioned Below.

UnitVenueETPST Old DateRescheduled Date
Bengaluru DistPolice Parade Ground, District Armed Reserve Police, Byadarahalli (Hosahalli gollarapalya) Magadi Road, Vishwaneedam Post, Bengaluru-560091 18/01/201921/01/2019
Jan
07
2019

ETPST Bengaluru City & Mysuru City Postponed due to Bharat Bundh and Rescheduled Date Mentioned Below.

UnitVenueETPST Old DateRescheduled Date
Bengaluru CityCity Armed Reserve (CAR), Head Quarters, Sirsi Circle, Chamarajapet, Bengaluru08 & 09/01/201910 & 11/1/2019
Mysuru CityCity Armed Reserve Police Parade Ground, Behind Race Course, Mysuru-57001109/01/201922/01/2019
Jan
02
2019

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

Hassan
Dec
28
2018

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

Belagavi DistTumakuru
Dec
26
2018

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

Bengaluru DistrictVijayapura
UdupiShivamogga
Mysuru DistrictChamarajanagar
Mysuru CityUK-Karwar
Dec
22
2018

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

HaveriKolar
KodaguHubbali-Dharwad
DharwadKGF
Dec
21
2018

ET-PST Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail

Bengaluru CityChickamagaluru
ChikkaballapuraChitradurga
Gadag
¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.
Nov
22
2018
Final Answer Key for Written Examination held on 30-09-2018

Final Answer Key

Nov
09
2018
Provisional Answer Key for Written Examination held on 30-09-2018

Series A  Series B Series C Series D Series E

C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.
F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Sep
06
2018
Final Answer Key

Final Answer Key

Sep
04
2018
Provisional Answer Key

Series A  Series B Series C Series D Series E

Sep
01
2018
PRESS NOTE Click Here
Aug
18
2018
Instructions to ABSENTEES CANDIDATES FOR WRITTEN EXAM on 05.08.2018
Jul
27
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 05.08.2018

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2018, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
14/06/2018
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
05/07/2018
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
09/07/2018
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
APC(Men) GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
05.07.2018
v
SUBMIT

CLEAR
(BORN BETWEEN :05.07.1993 AND 05.07.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :05.07.1991 AND 05.07.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :05.07.1988 AND 05.07.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:

Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ:
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01, TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
ARMED POLICE CONSTABLE
¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
Non HK & HK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Post Count Non-HK Post Count HK Total Classification of Posts
01 Bengaluru City Yes 283 - 283 Category
02 Mysuru City Yes 25 - 25 category
03 Hubballi- Dharwad City Yes 12 - 12 category
04 Belagavi Yes 14 - 14 category
05 Bengaluru Rural Yes 19 - 19 category
06 Tumkur Yes 14 - 14 category
07 Kolar Yes 11 - 11 category
08 KGF Yes 19 - 19 category
09 Chikkaballapura Yes 15 - 15 category
10 Chamarajnagar Yes 12 - 12 category
11 Hassan Yes 18 - 18 category
12 Mysuru District Yes 28 - 28 category
13 Kodagu Yes 22 - 22 category
14 Mandya Yes 20 - 20 category
15 Shivamogga Yes 10 - 10 category
16 Chithradurga Yes 15 - 15 category
17 Haveri Yes 10 - 10 category
18 Udupi Yes 17 - 17 category
19 UK- Karwar Yes 20 - 20 category
20 Chikkamangaluru Yes 21 - 21 category
21 Belagavi District Yes 17 - 17 category
22 Gadag Yes 32 - 32 category
23 Dharwad District Yes 12 - 12 category
24 Vijayapura Yes 22 - 22 category
Total 688 - 688
  • 1.Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4.Written Examination will be held on same day at all Centre.